വരാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു ലോകം | Upcoming Technology That May Change The World a technology that would change the world

You are viewing this post: വരാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു ലോകം | Upcoming Technology That May Change The World a technology that would change the world


Table of Contents

Images related to the topic a technology that would change the world

വരാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു ലോകം | Upcoming Technology That May Change The World

Search related to the topic വരാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു ലോകം | Upcoming Technology That May Change The World

#വരൻ #പകനനത #മററര #ലക #Upcoming #Technology #Change #World
വരാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു ലോകം | Upcoming Technology That May Change The World
a technology that would change the world
See all the latest ways to make money online: See more here
See all the latest ways to make money online: See more here

See also  Cliffhangers and new technology - Age of Wonders Planetfall Tyrannosaurus Update a new technology
See also  Making the Mustang Mach-E | Mustang Mach-E | Ford mustang mach e technology

Articles compiled by Bangkokbikethailandchallenge.com. See more articles in category: TECHNOLOGY

25 thoughts on “വരാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു ലോകം | Upcoming Technology That May Change The World a technology that would change the world”

 1. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ സുന്ദര രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് കിട്ടിയാ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയെ പ്പോലെ പൗരബോധമുള്ള ജനങ്ങളായിരിക്കണം റോഡി തുപ്പാത്ത ചപ്പുചവറുകൾ വലിച്ചെറിയാത്ത,ട്രാഫിക്കിൽ കൃത്യമായി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന മര്യാദയുള്ള ജനങ്ങൾ

  Reply
 2. ഇവയെല്ലാം വരും ലോകം വികസിക്കും പിന്നീട് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ അഥപദനം റോബോട്സ് മൂലാമായിരിക്കും

  Reply
 3. ഇവയെല്ലാം വരും ലോകം വികസിക്കും പിന്നീട് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ അഥപദനം റോബോട്സ് മൂലാമായിരിക്കും

  Reply
 4. ഇങ്ങനൊരു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനും ഒരു സുപ്രിം കോർട്ട് ജഡ്ജും വാണ്ടീനി 😢👆

  Reply

Leave a Comment